سرگروههای ریاضی استان خوزستان

برای رسم یک n ضلعی منتظم کافی است دایره ای را به n قسمت مساوی تقسیم کرده و نقاط تقسیم را به هم وصل کنیم

برای تقسیم دایره به کمان های مساوی می توان ،360محیط دایره را به تعداد کمان ها تقسیم کرد وسپس با رسم یک زاویه پرگار را به اندازه کمان روبرو ی آن باز کرد و متوالیا  کمان زد 

آیا 7ضلعی و 11 ضلعی منتظم وجود دارد ؟چرا؟

360 بر 7 و11 بخش پذیر نیست و دوره گردش دارد .پس 7 ضلعی و 11 ضلعی منتظم نمی توان رسم کرد

+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم آبان ۱۳۹۰ساعت 23:43  توسط گروه ریاضی  |